Reportare Manifestosu

0
36

Özet Manifesto

REPORTARE olarak,

 1. İklim değişikliğinin ve bu değişikliği ekonomik ve sosyal etkilerinin insanlığın karşı karşıya bulunduğu en önemli sorun olduğuna inanıyoruz.
 2. İklim değişikliği ile ekonomik ve sosyal alanda eşitliğin sağlanması hedefine istisnasız herkesin ortak mücadelesiyle ulaşılma şansının bulunduğunu  biliyoruz.
 3. Daha “çeşitli”, “kapsayıcı” ve “eşitlikçi” yaşanabilir bir geleceği tesis etmek için; saygı, adalet, dürüstlük, aidiyet ve açık fikirliliğin temel değerler olduğuna inanıyoruz.
 4. Birlikte çalışarak, paylaşarak, sözümüzü çoğaltarak daha iyi bir geleceğin tesis edilmesine katkı sunabileceğimize inanıyoruz.
 5. Tek başına değişimin yeterli olmadığına, genel olarak iş anlayışı ve tarzımızda, sosyal sorumluluk anlayışı ve yaşam alışkanlıklarımızda ciddi bir dönüşümün de yaşanmasının zorunluluğuna inanıyoruz.
 6. Yaşanabilir bir geleceğe üretimimizle her gün daha da artan oranda katkı sağlamaya devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz.

Detaylı Manifesto

Dünyamızın Durumu ve Geleceğimiz…

 1. REPORTARE olarak, iklim değişikliğinin ve bu değişikliğin ekonomik ve sosyal etkilerinin insanlığın karşı karşıya bulunduğu en önemli sorun olduğuna inanıyoruz.
  1. Son yüz yıllık dönemde bilinen bütün doğal örüntülerden farklı olarak, iklim değişikliğindeki hızlanmanın, insani faaliyetler nedeni ile gerçekleştiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
  2. Bu değişiklik nedeni ile gerçekleşen anomalilerin, başta biyoçeşitlilik unsurları olmak üzere, gezegenin tüm çevresel, sosyal ve ekonomik unsurlarına etki ettiği görülmektedir.
  3. Özellikle son elli yıldır yerleşik hale gelen, mevcut ekonomi anlayışımız ile buna uyumlu sosyal yaşam tarzımız, iklim değişimini olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. Bu uyumsuzluk sürdürülebilir bir geleceğe sahip olmamızın önünde engel oluşturmaktadır.
  4. İklim değişikliği doğrudan ve dolaylı olarak mevcut sistemin olumsuz yönlerini keskinleştirmekte; kaynakları daraltmakta, ekonomik yapıyı kırılganlaştırmakta ve her alanda eşitsizlikleri arttırmaktadır.
 1. REPORTARE olarak, iklim değişikliği ile ekonomik ve sosyal alanda eşitliğin sağlanması hedefine istisnasız herkesin ortak mücadelesiyle ulaşılma şansının bulunduğunu  biliyoruz.
  1. Daha yaşanabilir bir geleceğin tesisi için insanlık olarak verilecek mücadeleye herkesin katılımı önem taşımaktadır.
  2. Bunun için daha adil, daha çeşitli, kapsayıcı ve eşitlikçi bir yapı oluşturulmasının gerekliliği ortadadır.
  3. Bu yapı, uluslararası ve ulusal düzeyde yasama, yürütme ve yargı ile  kamunun diğer sivil güçler ile ortak amaca yönelik eşgüdümlü çalışması ile olanaklı hale gelebilir.
  4. Ayrıca bu yapı bireylerin ve kurumların da aynı anlayış ve sorumluluğa bağlı kalarak faaliyetlerini gerçekleştirmesi ile yaygınlaştırılabilecektir.

Yaşanabilir Bir Gelecek için…

 1. REPORTARE olarak, daha “çeşitli”, “kapsayıcı” ve “eşitlikçi” yaşanabilir bir geleceği tesis etmek için; saygı, adalet, dürüstlük, aidiyet ve açık fikirliliğin temel değerler olduğuna inanıyoruz.
  1. Tüm yayınlarımızı gezegene ve onun doğal paydaşı insana, gezegenimizi paylaştığımız tüm diğer türlere saygılı bir anlayış ile gerçekleştirmeyi önceliklendiriyoruz. Tüm değer üretimimizi insan ve doğanın uyumuna, türlerin eşitliğine örnek oluşturacak şekilde gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz.. (İnsana ve Doğaya Saygı)
  2. Ana amacımız tüm paydaşlarımız için kapsayıcı ve geliştirici bir değer yaratmaktır. Bu amaca ulaşmak için, tüm ilişkilerimizi adalet, koşulsuz eşitlik, en geniş kapsayıcılık, doğruluk, şeffaflık ve güven temelinde yürütmeye özen gösteriyoruz.  (Adalet ve Dürüstlük)
  3. Kendimizi gezegenimizin, tüm kaynaklarının ve insanlığın tamamının bir unsuru olarak görüyor, sürdürülebilir gelecek mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olduğumuzu kabul ediyoruz. (Aidiyet)
  4. Tüm paydaşlarımız için onurlu ve eşitlikçi, erişilebilir ve güvenli, adil ve itibarlı; tüm toplum için değer yaratan ve biyosferimiz için bilinçli şekilde koruyucu bir ekosistem yaratılmasına katkı sunmayı önceliklendiriyoruz.
  5. Bilime, çok sesliliğe, her alanda ve her türlü çeşitliliğe açık olduğumuzu beyan ediyoruz. Her türlü soruna karşı çözüm üretme kabiliyetinin artmasının ve gelişimin ancak bu kapsayıcılık ve sürekli öğrenme tutkusu ile sağlanabileceğine inanıyoruz. (Açık Fikirlilik)
 1. REPORTARE olarak, birlikte çalışarak, paylaşarak, sözümüzü çoğaltarak daha iyi bir geleceği tesis etmenin mümkün olacağına inanıyoruz.
  1. Amacımız, tüm paydaşlarımız için paylaşılan ve geleceğimize katkı sağlayan bir değer yaratmaktır. Değer yaratırken sadece iç paydaşlarımıza değil, üretimlerini bizimle paylaşanlara, destekçilerimize, takipçilerimize, tüm yerel ve küresel topluluklara hizmet etmeyi hedefliyoruz.
  2. Tüm paydaşlarımızın farklılaşan amaç ve ihtiyaçlarını anlayabilmek ve bununla uyumlu olabilmek için, uzun vadeli ve genel refahı güçlendiren politikalar ve kararlar için elverişli bir tartışma ve diyalog zemininin yaratılması gerektiğinin farkında olarak yayınlarımızı yönetiyoruz.
  3. Yayıncılığı sadece ekonomik bir eylem olarak sınırlandırmıyoruz. Küresel ölçekte karşı karşıya olduğumuz ve gelecekte yaşanabilecek her sorunun çözümüne katılımı, yeni girişimcilik anlayışı olarak kabul ediyoruz. (Girişimcilik)
  4. İnsanlık olarak her türlü sorunu aşabileceğimize, bunun için gerekli çözümleri üretebilme kapasitesine sahip olduğumuza inanıyoruz. Daha yaşanabilir bir gelecek tesisi çabasında, son kişi ve kurum olarak kalana dek, tutku ile çalışmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz. (Azim ve Cesaret)

Dönüşüm ve Taahhütlerimiz…

 1. REPORTARE olarak, değişimin yeterli olmadığına, iş anlayışı ve tarzımızda, sosyal sorumluluk anlayışı ve yaşam alışkanlıklarımızda ciddi bir dönüşüm yaşanması gerektiğine inanıyoruz.
  1. REPORTARE paylaşımda bulunan bir yapıdan daha fazlasıdır. Daha geniş bir sosyal sistemin parçası olarak, insani ve toplumsal hedeflere ulaşmak çabası vermekteyiz. Performansımızı sadece yayınlarımız üzerinden değil, aynı zamanda çevresel, sosyal ve iyi yönetim göstergeleri üzerinden takip ediyor, bu alanlarda koyduğumuz hedeflere ulaşmayı temel başarı olarak görüyoruz.
  2. Bu anlayışımızı tüm değer alanımızda da gözeterek takip ediyor, tüm paydaşlarımızın aynı başarı anlayışına ve ortak amaca sahip olması için kesintisiz çaba sarf ediyoruz.
  3. Aynı şekilde, “insan hakları”, “ifade özgürlüğü”, “iklim eylemi” mevcut ve gelecek çerçeve metinlerinde belirtilen temel ilkeleri ve hedefleri tüm değer alanımıza kazandırmaya, ortak amaca ulaşılması çabasına katılmaya yönlendiriyoruz.
 1. REPORTARE olarak, yaşanabilir bir geleceğe her gün artan oranda katkı sağlamaya devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz.
  1. Sınır tanımayan bir paylaşım yapısı olarak, yalnızca doğrudan ilgili paydaşlarımıza değil, küresel ölçekte canlı cansız tüm unsurlara değer veren ve katan bir ekosistem yaratmayı kendimize ana amaç ve hedef olarak benimseyen her kişi ve kuruluşla birlikte hareket etmeyi, her birinin çabasına destek ve katkı sunmayı sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz olarak kabul ediyoruz.
  2. Bu amacı gerçekleştirmek ve hedeflerimize ulaşmak için tüm kamu ve sivil toplum unsurları ile birlikte küresel ölçekte bir paydaş olduğumuzu kabul ediyoruz.
  3. Küresel bir paydaş olarak, gezegenimizin durumunu iyileştirmek için, diğer kurumsal yapılar ile işbirliği içinde olacağımızı, tüm iş becerilerimizi, teknolojik kabiliyetimizi, kaynaklarımızı, bu ortak gelecek hedefinin hizmetine sunmayı sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz olarak kabul ediyoruz.

Manifesto Yazımı Hakkında

Manifesto Unsurları

Mevcut durumu analiz eden, belirli bir kurumsal yaklaşımı ve değerleri izah eden, buna göre dönüşüm ve değişim için önermede bulunan manifestolarda, belirli başlıklar bütünlük arz eden bir metnin hazırlanmasında yer alması gereken unsurlar olarak, genel kabul görmüştür.

REPORTARE Manifestosu bu temel unsurları içerecek şekilde hazırlanmıştır.

 • Durum ve Gerçekler
  • Değiştirmek istediğimiz şey nedir ve bunu destekleyen gerçekler nelerdir?
 • Temel Değerler
  • Kurumumuza özgün olan, ilgili değerlerimiz nelerdir?
 • Vizyon ve Öngörü
  • Daha iyi bir dünya için vizyonumuz nedir?
 • Değişim ve Dönüşüm Alanları
  • Neyi ve neden değiştirmek istiyoruz; çözmeye çalıştığımız sorun nedir?
 • Taahhütler ve Önerme
  • Daha iyi bir dünyaya ulaşabilmek için önermemiz nedir?

Manifesto Dayanakları

Manifestoların belirli kaynakları olması, içeriğinde yer alan tüm analizler ile önermelerin ortak bir zemine oturmuş olması, manifestonun gücü ve geçerliliği açısından önem taşımaktadır.

REPORTARE Manifestosu aşağıdaki ana ve yan çerçeve metinler ile dokümanlar zemininde kaleme alınmıştır.

 • Ana Metinler
  • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
  • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
  • Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
  • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
 • Yan Metinler ve Dokümanlar
  • İfade Özgürlüğü ile ilgili metinler

Bu ana metin ve dokümanlara ek olarak, manifestonun hazırlanması sırasında çok sayıda uluslararası çalışma ve analiz de gözden geçirilmiştir.